Menu Zamknij

Polityka plików cookies

 1. Ser­wis nie zbie­ra w spo­sób au­to­ma­tycz­ny żad­nych in­for­ma­cji, z wy­jąt­kiem in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach co­okies.
 2. Pli­ki co­okies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią da­ne in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su. Co­okies za­zwy­czaj za­wie­ra­ją na­zwę stro­ny in­ter­ne­to­wej, z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny nu­mer.
 3. Pod­mio­tem za­miesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki co­okies oraz uzy­sku­ją­cym do nich do­stęp jest Operator Serwisu Fundacja Osuchowa zarejestrowana pod adresem 02-972 Warszawa,
  ul. Transportowców 11 .
 4. Pli­ki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w ce­lu:
 • do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te po­zwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stro­nę in­ter­ne­to­wą, do­sto­so­wa­ną do je­go in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb;
 • two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re po­ma­ga­ją zro­zu­mieć, w ja­ki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su ko­rzy­sta­ją ze stron in­ter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i za­war­to­ści;
 • utrzy­ma­nie se­sji Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po za­lo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użyt­kow­nik nie mu­si na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su po­now­nie wpi­sy­wać lo­gi­nu i ha­sła;
 1. W ra­mach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa za­sad­ni­cze ro­dza­je pli­ków co­okies: „se­syj­ne” (ses­sion co­okies) oraz „sta­łe” (per­si­stent co­okies). Co­okies „se­syj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki co­okies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w pa­ra­me­trach pli­ków co­okies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.
 2. W ra­mach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są na­stę­pu­ją­ce ro­dza­je pli­ków co­okies:
 • „nie­zbęd­ne” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce ko­rzy­sta­nie z usług do­stęp­nych w ra­mach Ser­wi­su, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne do usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­mach Ser­wi­su;
 • pli­ki co­okies słu­żą­ce do za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wy­ko­rzy­sty­wa­ne do wy­kry­wa­nia nad­użyć w za­kre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­mach Ser­wi­su;
 • „wy­daj­no­ścio­we” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie in­for­ma­cji o spo­so­bie ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su;
 • „funk­cjo­nal­ne” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce „za­pa­mię­ta­nie” wy­bra­nych przez Użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję in­ter­fej­su Użyt­kow­ni­ka, np. w za­kre­sie wy­bra­ne­go ję­zy­ka lub re­gio­nu, z któ­re­go po­cho­dzi Użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wy­glą­du stro­ny in­ter­ne­to­wej itp.;
 • „re­kla­mo­we” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce do­star­cza­nie Użyt­kow­ni­kom tre­ści re­kla­mo­wych bar­dziej do­sto­so­wa­nych do ich za­in­te­re­so­wań.
 1. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa) do­myśl­nie do­pusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mo­gą do­ko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień do­ty­czą­cych pli­ków co­okies. Usta­wie­nia te mo­gą zo­stać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w ta­ki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tycz­ną ob­słu­gę pli­ków co­okies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su. Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej).
 2. Ope­ra­tor Ser­wi­su in­for­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków co­okies mo­gą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­nach in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su.
 3. Pli­ki co­okies za­miesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i wy­ko­rzy­sty­wa­ne mo­gą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Ser­wi­su re­kla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów.
 4. Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat pli­ków co­okies do­stęp­nych jest tu­taj lub w sek­cji „Po­mo­c” w me­nu prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej.